Ryhmävalmennukset

Ryhmävalmennukset

Kun työn tekemiseen ja työyhteisöön liittyen halutaan saada aikaan tuloksellista ja pysyvää muutosta, tarvitaan siihen pidempiaikaista, muutaman kuukauden ajan tapahtuvaa valmennusta. 

Sisällön rakentaminen
Itsensä tunteminen ja johtaminen ovat kantateemoja erilaisille kokoonpanoille räätälöidyissä täsmävalmennuksissa: tiimiit, esimiehet, ryhmänvetäjät, johtoryhmät tai muut ryhmittymät.

Sisältöä täydentää yhdessä määritellyn tavoitteen mukaiset työhön liittyvät teemat. Näitä ovat esim. pelisääntöjen luominen / kirkastaminen, ryhmän sujuvampi yhteistyö, muutosten läpivienti / organisaatiomuutoksiin sopeutuminen, yhteishengen lisääminen, ylivertaisen asiakaspalvelun kehittäminen,  ja esimies-/johtamistaitojen kasvattaminen.  

Sitoutumalla tuloksiin
Näissä valmennuksissa osallistujat sitoutuvat oppimiseen n. kuukauden välein pidettävien tapaamisten välissä tehtävien käytännön harjoitusten avulla. Näin voidaan samalla seurata, mitä konkreettisia muutoksia ihmisissä ja työnteossa tapahtuu.  Parhaat tulokset saadaan pitkäjänteisellä sitoutumisella, esimerkiksi kuusi tapaamista puolen vuoden aikana. Jokainen tarve ja tilanne määrittelee valmennusten sisällön ja pituuden. 

Klikkaa tästä Esimerkkilinkkiin

Oma sivu: ESIMERKKEJÄ TOTEUTUNEISTA VALMENNUSKOKONAISUUKSISTA
Pääpiirteet niiden sisällöistä: 

Esimerkki 1: Pelisäännöt ja tiimin yhteishengen kohottaminen

Kaikki lähtee perustehtävästä: muistutetaan mieliin niin organisaation, tiimin kuin omakin perustehtävä. Tarkistetaan työroolit ja mitä hyvä yhteistyö ja -henki ovat parhaimmillaan. Sovitaan hyvän käytöksen pelisäännöt työpaikalla.   

Tarkistetaan tunneilmaston tila. Harjoitellaan vuorovaikutusta ja palautetaitoja. Opitaan lisää itsestämme: mm. luontaiset vahvuudet Arkkityyppien kautta sekä mietitään, miten jokaisen vahvuuksia voisi työssä aiempaa enemmän hyödyntää. 

Puhutaan ajankäytöstä ja jatkuviin muutoksiin sopeutumisesta, mm. asenteesta. Luodaan yhteiset pelisäännöt aikatauluineen sovituista käytännön asioista.  

Mitä hyötyä? Työn tekeminen helpottuu, kun kaikilla on yhteinen käsitys ja yhdessä sovitut pelisäännöt, joihin jokainen sitoutuu. Yhteishenki paranee, kun ihmiset oppivat tuntemaan itseään ja toisiaan paremmin sekä saavat mahdollisuuden keskustella asioista vapaasti. 

Esimerkki 2: Työkalupakki esimiehille

Tässäkin lähdetään perustehtävästä: muistutetaan mieliin niin organisaation, tiimin kuin omakin perustehtävä. Tarkistetaan työroolit, erityisesti esimiehen rooli ja ongelmatilanteet. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat esimiehelle a&o, samoin palautetaidot. 

Katsotaan, millainen esimies minä olen, mitkä ovat vahvuudet ja kehityskohteet. Valmentava esimiesote ja sen harjoittelu. Ajankäyttö,  priorisointi ja päätöksenteko. 

Tunneilmasto ja hyvän fiiliksen ylläpitäminen. Esimiehen jaksaminen ja hyvinvointi. Konkreettiset toimenpiteet ja aikataulut tästä eteenpäin. 

Mitä hyötyä? Esimiehen, jos kenen, on tunnettava itsensä! Tämä valmennus lisää itsetuntemusta ja myös ymmärrystä omista kyvyistä ja tavoitteista esimiestyön suhteen. Jakamalla kollegoiden kanssa ajatuksia, ryhmä oppii toinen toisiltaan. Esimiestaidoissa keskitytään valmentavaan työotteeseen, johon saat sekä työkaluja, että harjoitusta. 

 Esimerkki 3: Ylivertaista asiakaspalvelua

Tässä valmennuksessa käsitellään asiakaspalvelua ja nimenomaan ylivertaista palvelua monelta kantilta. Laajennetaan asiakaspalvelukäsitettä myös sisäiseen palveluun ja katsotaan, mitä tarkoittaa aito asiakkuus. Tutustutaan itseemme ihmisinä ja asiakaspalvelijoina mm. erilaisiin toiminta- ja vuorovaikutustapoihin.

Otetaan käsittelyyn eteen tulleita ongelmatilanteita ja pohditaan keinoja niiden selvittämiseen. Täsmennetään, mitä on palveluasenne ja mitä sellainen vaatii. 

Lisäksi sovitaan konkreettiset toimenpiteet yksilötasolla ja tiimin / organisaation tasolla, miten ja millä aikataululla asiakaspalvelua aiotaan kehittää.  

Mitä hyötyä? Osallistujat saavat kattavan kuvan asiakaspalvelun moninaisuudesta. Itsetuntemus ja samalla ymmärrys erilaisia asiakkaita kohtaan lisääntyy. Jokainen pääsee harjoittelemaan erilaisia käytännön tilanteita. Yhdessä sovitut kehittämistoimet viedään käytännön tasolle ja näkyviä muutoksia voidaan seurata esim. saadun palautteen myötä.  

Pyydä minut käymään!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin